දර්ශනවාදය

පශ්චාත් නූතනවාදී විස්මලන්තය: ඇලන් සොකාල් සහ ජීන් බි‍්‍රක්මෝ ගේ බුද්ධිමය වංචාවෝ කෘතිය

මෙම කෘතිය දැනට ඉංග‍්‍රීසිය ඇතුලු භාෂා ගනනාවකට පරිවර්තනය කෙරී ඇති අතර දැන් මෙහි ඉංග‍්‍රීසි ලාභ මුද්‍රනයක් ද ඇත. මෙය, නවීන මතවාදි ප‍්‍රවනතාවන් ගැන - විශේෂයෙන් ම ‘පශ්චාත් නූතනවාදය’ යන දෙමුහුන් යෙදුමෙන් හැඳින්වෙන නිශ්චිත හැඩහුරුවක් නැති නොයෙකුත් චින්තන ගුරුකුල ගැන - උනන්දුවක් ඇති සෑම අයකු ම කියවිය යුත්තකි.

The post-modernist wonderland: Intellectual Impostures by Alan Sokal and Jean Bricmont

By Stefan Steinberg, 1 July 2000

මාක්ස්වාදය, ඉතිහාසය සහ සමාජවාදී විඥානය

Marxism, History & Socialist Consciousness

By David North

1 -3 පරිච්ජේද

4 - 7 පරිච්ජේද

8 - 10 පරිච්ජේද

11 - 13 පරිච්ජේද

14 - 16 පරිච්ජේද

17 - 19 පරිච්ජේද

20 - 22 පරිච්ජේද

විද්‍යාව, ආගම හා සමාජය: රිචඞ් ඩෝකින්ස්ගේ ‘දෙවියන් පිලිබඳ මායාව’

Science, Religion and Society: Richard Dawkin's The God Delusion

By Joe Kay, 15 March 2007