සතොස රැකියා අහිමිකල කම්කරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව