ජාත්‍යන්තර මැයි දිනය ඔන්ලයින් රැලියහතර වැනි ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව
මැයි දින දේශන
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයට බැඳෙන්න
සසපට බැඳෙන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට පහත දැක්වෙන පෝරමය පුරවා එවන්න. සසප සාමාජිකයෙක් ඔබට කතා කරනු ඇත.
ක්‍රියාකාරී කමිටුවල ජාත්‍යන්තර සන්ධානයට බැඳෙන්න
පහත දැක්වෙන පෝරමය පුරවා එවන්න. එවිට සසප සාමාජිකයෙක් ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත.
ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය සහ ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවිය සංවිධානය කරනු ලබන ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් පෙර මතක් කිරීම් ලබා ගන්න.